Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.

Lista wniosków niezgodnych

Lista wniosków zgodnych

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

Protokół z 9.04.2018

Protokół z 11.04.2018

Formularz protestu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:
Wybudowanie/zmodernizowanie obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588);

Termin składania wniosków:
od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 19 marca 2018 r.

Godziny przyjmowania wniosków:
od godziny 8:00 do godziny 15:00  od poniedziałku do piątku 

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD STER ul. Rokicińska 125 lokal 26,
95-020 Andrespol

1. Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Zaleca się aby wniosek wypełniony elektronicznie, został zapisany na nośniku CD lub DVD i dołączony w formie elektronicznej, w dwóch egzemplarzach.
2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
4.  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura.
5. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

Limit dostępnych środków: 1.636.773,53 zł

Forma wsparcia: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość pomocy:
Pomoc dla operacji zgodnych z zakresem wymienionym w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach RLKS” objętego PROW 2014-2020, Stowarzyszenie LGD STER ustaliło w wysokości:
- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych w wysokości nie wyższej niż 63,63%,
- w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą i do których stosuje się Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 70%,
- w przypadku pozostałych podmiotów w wysokości nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowanych,
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.

Warunki udzielenia wsparcia:
Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:
- spełnić warunki oceny zgodności z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- uzyskać minimum  punktowe, określone w wysokości 8 punktów z Ostatecznej Karty Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej ww.lgd-ster.pl, w zakładce PROW 2014-2020.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

 Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:
1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.
2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
3. Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie Projekty inne niż: granty, projekty własne LGD.
4. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze.
6. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgd-ster.pl

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ”STER” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD STER
 ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30–15.30, telefon (42) 642-25-64 lub 511-088-025, email: biuro@lgd-ster.pl 

1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF)
4. Lista dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku (PDF)
5. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji (PDF)
6. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji dotyczących projekty konkursowe inne niż granty, operacje własne LGD i w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (PDF)
7. Wzór umowy o przyznanie pomocy (PDF)
8. Wzór wniosku o płatność (PDF)
9. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (PDF)
10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Wersje edytowalne dokumentów aplikacyjnych należy pobrać ze strony www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 793937 osób!
Copyright by GekoNET


.